Vacatures

muziek-voor-ieder-kind-over-ons-header

Vacatures

Vacature: lid van de Raad van Toezicht, Stichting Muziek Voor Ieder Kind

Voor de periode 2019-2021 hebben we een aanvraag gedaan voor subsidie bij de Gemeente Utrecht. We zijn blij dat de adviescommissie positief op onze aanvraag heeft gereageerd. Hierdoor krijgen kinderen die niet zo snel in aanraking komen met muziekonderwijs, de kans om bij Muziek Voor Ieder Kind muzieklessen te volgen! Voor meer informatie: www.muziekvooriederkind.nl/nieuws

Organisatie
Muziek Voor Ieder Kind is in 2010 opgericht door Sara Solinger-van Paaschen. Op dit moment zijn we bezig met de oprichting van Stichting Muziek. De bestuursleden zijn Matthijs Solinger (directeur) en Sarah Noorlag (hoofd Educatie). Nauw betrokken is Sara Solinger van Paaschen (Zakelijk leider). Gezamenlijk willen we in iedere wijk in Utrecht muziekonderwijs een prominente plek geven. Muziek geeft kinderen de kans dichterbij hun eigen emoties en gevoelens te komen en zo hun empathisch vermogen te vergroten. Door muziekonderwijs te stimuleren en zo talenten tot bloei te laten komen, willen wij kinderen zelfvertrouwen meegeven en hun creativiteit en fantasie voeden.

Muziek verbindt, zorgt voor veel plezier en maakt vele mooie samenwerkingen mogelijk. Als organisatie willen wij ook samenwerkingen stimuleren en mensen met elkaar in contact brengen om goed muziekonderwijs tot stand te brengen. Dit zien wij voor kinderen met verschillende culturele achtergronden in een steeds meer individualistisch wordende maatschappij als onze belangrijkste taak.

Op onze locaties in de wijken van Utrecht willen wij kinderen en ouders een zeer welkom gevoel geven. Daarbij zien en respecteren wij de eigenheid van ieder kind. Ieder kind kan zijn of haar talent zelf – en samen met de docent – richting geven en verder ontwikkelen. Door overleg, open lessen en leerlingenuitvoeringen betrekken wij de ouders hierbij.

Raad van Toezicht
Binnen de Stichting Muziek Voor Ieder Kind vormt de Raad van Toezicht (RvT) het interne onafhankelijk toezicht op de directie. De taak van de Raad van Toezicht behelst onder meer het houden van integraal toezicht, het zijn van een sparringpartner voor de bestuursleden. Dit betekent dat de RvT geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt. De RvT staat de bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. De leden van de RvT signaleren via hun netwerk, trends in de maatschappij die voor het beleid van Stichting Muziek Voor Ieder Kind van belang zijn.

De RvT bestaat uit drie tot vijf leden. Het geschatte tijdsbeslag van de functie bedraagt bij een vergaderfrequentie van vier vergaderingen per jaar gemiddeld 1 dag per drie maanden.

Profiel
De raad van toezicht moet qua samenstelling zijn afgestemd op het karakter van de stichtingen en de beoogde ontwikkeling daarvan. De RvT staat daarmee enerzijds voor het bewaken van de continuïteit en anderzijds voor het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van de stichting. De leden van de raad dienen vanuit hun toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid in staat te zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen en dienen daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren.

De leden van de raad van toezicht worden geacht gezamenlijk in voldoende mate te beschikken over inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden:

 • Liefde voor muziek (en muziekonderwijs)
 • Zicht op de kwaliteit van de uitvoering
 • Zicht op het lokale politieke klimaat
 • Kennis heeft van de onderwijssector en onze doelgroepen
 • Kennis heeft van relevante regelgeving
 • Ervaring heeft met financiële besturing, beheersing en bedrijfsvoering
 • Ervaring met Governance en het functioneren bestuur en toezichthoudende aspecten
 • Kennis op het vlak van de kwaliteit van de organisatie, arbeidsverhoudingen enorganisatieontwikkeling
 • Kennis van de algemeen maatschappelijke aspectenIn het persoonlijk functioneren worden leden van de RvT geacht te beschikken over:
 • Een goed gevoel voor verhoudingen met betrekking tot bestuur en toezicht
 • Kritisch vermogen maar wel in goede balans met emphathie
 • Capaciteit om in team te werken
 • Inzicht in het functioneren van een organisatie met professionals
 • Relativeringsvermogen en humorOp dit moment zoek we naar een aanvulling van de RvT met een lid dat beschikt over een goed netwerk in de culturele sector binnen Utrecht en goed zicht heeft op en zo nodig toegang heeft tot relevante politieke en ambtelijke kringen in Utrecht. De RVT streeft ernaar de diversiteit van Utrecht in de raad recht te doen en is om die reden geïnteresseerd in kandidaten met een migratieachtergrond. De functie is onbezoldigd. Ben je geïnteresseerd in deze functie of heb je vragen? Neem dan contact op met Matthijs Solinger, via info@muziekvooriederkind.nl of 06-12152205.

Heb je interesse om les te komen geven bij Muziek Voor Ieder Kind? Leuk!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe muzikale talenten met een liefde voor lesgeven. Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift. Daarnaast is het een voorwaarde dat je een opleiding aan het conservatorium gevolgd moet hebben.

Jouw sollicitatie ontvangen we graag via info@muziekvooriederkind.nl.