Algemene voorwaarden

1. Cursusjaar/schoolvakanties

a. Het cursusjaar is gebaseerd op 37 lessen en loopt van 4 september 2023 tot en met 28 juni 2024. Inschrijving kan gedurende het hele jaar. b. De vakantiedata vallen zoveel mogelijk samen met die van het basisonderwijs in de regio Midden-Nederland. Zie voor de actuele vakantiedagen onze website. c. Leerlingen van de instrumentale en vocale lessen kunnen eenmaal per jaar deelnemen aan een leerlingenuitvoering. Deze vindt in
de regel aan het einde van het jaar plaats. Hiervoor is per seizoen 2023-2024 één les opgenomen. De kosten hiervoor zijn per seizoen 2023-2024 in het lesgeld verwerkt.

2. Wijze van betalen cursussen

a. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Muziek Voor Ieder Kind per e-mail een factuur. Facturatie vindt plaats op basis van de tarieven die vermeld staan op de website www.muziekvooriederkind.nl. b. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar geldt dat er 21% btw geheven wordt. De tarieven die op de website van Muziek Voor Ieder Kind staan zijn exclusief btw. c. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt. Het cursusgeld kan in één, twee of drie termijnen worden betaald. Het betalen in termijnen geldt alleen voor de jaarcursussen. Bij het betalen in twee termijnen wordt een extra bedrag van € 3,- aan administratiekosten gerekend. Bij het betalen in drie termijnen wordt er een extra bedrag van € 6,- aan administratiekosten gerekend.

3. Inschrijvingen

Inschrijving voor een muziekcursus is mogelijk via het aanmeldingsformulier (te vinden op de website) voor de gehele cursus of het resterend gedeelte daarvan. De inschrijving is persoonsgebonden. Bij deelname aan een cursus vanaf 5 weken na de startdatum wordt het cursusgeld naar evenredigheid berekend. Termijnbetaling blijft in de meeste gevallen mogelijk.

4. Plaatsing

Soms is bij inschrijving voor een cursus plaatsing niet direct mogelijk in verband met het samenstellen van een groep of beschikbare lestijden. De cursist wordt dan door Muziek Voor Ieder Kind op een wachtlijst geplaatst en zo snel mogelijk ingeroosterd. Zodra er plek is wordt er per e-mail of telefonisch contact opgenomen.

5. Opzegging

Opzegging van de lessen door de leerling of betalingsplichtige is alleen mogelijk a.) in geval van verhuizing buiten het werkgebied van de Muziek Voor Ieder Kind en b.) bij zwaarwegende omstandigheden. In het eerste geval (a.) kunnen de ouders/verzorgers van de leerling op schriftelijk verzoek, voorzien van een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente, de lessen beëindigen. De opzegging gaat dan in bij de eerstvolgende maand. In het tweede geval (b.) kunnen ouders een verzoek tot restitutie schriftelijk (of via e-mail) kenbaar maken. Muziek Voor Ieder Kind laat dan weten of de omstandigheden zwaar genoeg zijn om over te gaan op restitutie.

6. Strippenkaart

Voor volwassen leerlingen biedt Muziek Voor Ieder Kind de mogelijkheid een strippenkaart af te nemen. Het aantal lessen per strippenkaart is 10. Hiervoor geldt dat leerlingen en docenten flexibel zijn om de lessen af te spreken. De leerling kan de les 24 uur en langer van tevoren kosteloos annuleren. Indien de leerling de les 24 uur of korter van tevoren annuleert komt de les te vervallen en is er geen mogelijkheid deze les later te laten plaatsvinden en vindt er geen restitutie plaats. De strippenkaart is één seizoen geldig. Indien lessen niet voor 1 juli van het betreffende seizoen zijn gebruikt, dan komen ze te vervallen. Indien leerling de strippenkaart afneemt tussen januari en juli, dan is deze geldig tot en met december van het betreffende kalenderjaar.

7. Inhalen van gemiste lessen

Incidentele afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte van de cursist dient tijdig aan de eigen docent(e) te worden gemeld en geeft geen aanleiding tot lesgeldrestitutie. Wanneer de docent in een cursusjaar meer dan twee maal afwezig is door bijvoorbeeld verhindering of ziekte, heeft de cursist recht op teruggave van lesgeld over de gemiste lessen vanaf de derde les. Van afwezigheid wordt niet gesproken wanneer de docent heeft gezorgd voor vervanging of wanneer de docent de lessen op een later tijdstip inhaalt.

8. Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden

Tijdens cursussen en evenementen kunnen er foto- en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, voor brochures/flyers, nieuwsbrieven of sociale media. Op het inschrijfformulier kan er aangegeven worden of hier toestemming voor gegeven wordt.

9. Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens neemt Muziek Voor Ieder Kind de gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, op in een gegevensbestand. De gegevens worden in de cursistenadministratie verwerkt voor de verwerking van de inschrijving. Soms worden de gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwe informatie rondom cursussen of aanvullende activiteiten. Om deze digitale informatie niet te ontvangen kan er een e-mail gestuurd worden naar info@muziekvooriederkind.nl. Uiteraard verstrekt Muziek Voor Ieder Kind geen gegevens aan derden.

10. Aansprakelijkheid

Het bezoeken van een van de locaties van Muziek Voor Ieder Kind geschiedt geheel op eigen risico. Muziek Voor Ieder Kind is niet aansprakelijk voor het kwijt raken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. Muziek Voor Ieder Kind aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geeft betalingsplichtige aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

11. U-pas

Voor kinderen geldt een budget van € 275,- dat te besteden is bij U-pas aanbieders, waaronder ook Muziek Voor Ieder Kind valt. Als Muziek Voor Ieder Kind niet alle kosten kan declareren omdat het budget van U-pashouder niet voldoende is, zal Muziek Voor Ieder Kind een deel van de kosten declareren. Het deel dat niet gedeclareerd kan worden bij de U-pas, komt voor rekening van betalingsplichtige.

12. Jeugdcultuurfonds

Voor een groot aantal cursussen biedt het Jeugdcultuurfonds subsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient het kind via de ouders in het bezit te zijn van een geldige U-pas. Ouders, kinderen of cultuuraanbieders kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Als betalingsplichtige onvoldoende inspanning (dit enkel ter beoordeling aan Muziek Voor Ieder Kind) verricht om een intermediair een aanvraag te laten doen, komt het deel van het bedrag dat normaal gesproken vergoed wordt door het Jeugdcultuurfonds voor rekening van betalingsplichtige. Voor de cursussen is dit bedrag maximaal € 400,-.

13. Toepasselijkheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.