Close
1. Cursusjaar/schoolvakanties

a. Het cursusjaar is gebaseerd op 37 lessen en loopt van 3 september 2018 tot en met 20 juni
2019. Inschrijving kan gedurende het hele jaar, op de 1e van de maand plaatsvinden. b. De
vakantiedata vallen zoveel mogelijk samen met die van het basisonderwijs in de regio Midden-
Nederland. Zie voor de actuele vakantiedagen onze website. c. Leerlingen van de instrumentale
en vocale lessen kunnen eenmaal per jaar deelnemen aan een leerlingenuitvoering. Deze vindt in
de regel aan het einde van het jaar plaats. Hiervoor is per seizoen 2018-2019 één les opgenomen.
De kosten hiervoor zijn per seizoen 2018-2019 in het lesgeld verwerkt.

2. Wijze van betalen cursussen

a. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Muziek Voor Ieder Kind per e-mail een factuur.
Facturatie vindt plaats op basis van de tarieven die vermeld staan op de website
www.muziekvooriederkind.nl. b. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar geldt dat er 21% BTW
geheven wordt. De tarieven die op de website van Muziek Voor Ieder Kind staan zijn exclusief
BTW. c. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt. Het cursusgeld kan in
één, twee of drie termijnen worden betaald. Het betalen in termijnen geldt alleen voor de
jaarcursussen. Bij het betalen in twee termijnen wordt een extra bedrag van € 3,- aan
administratiekosten gerekend. Bij het betalen in drie termijnen wordt er een extra bedrag van €
6,- aan administratiekosten gerekend.

3. Inschrijvingen

Inschrijving voor een muziekcursus is mogelijk via het aanmeldingsformulier (te vinden op de
website) voor de gehele cursus of het resterend gedeelte daarvan. De inschrijving is
persoonsgebonden. Bij deelname aan een cursus vanaf 5 weken na de startdatum wordt het
cursusgeld naar evenredigheid berekend. Termijnbetaling blijft in de meeste gevallen mogelijk.

4. Plaatsing

Soms is bij inschrijving voor een cursus plaatsing niet direct mogelijk in verband met het
samenstellen van een groep of beschikbare lestijden. De cursist wordt dan door Muziek Voor
Ieder Kind op een wachtlijst geplaatst en zo snel mogelijk ingeroosterd. Zodra er plek is wordt er
per e-mail of telefonisch contact opgenomen.

5. Opzegging

Opzegging van de lessen door de leerling of betalingsplichtige is alleen mogelijk in geval van
verhuizing buiten het werkgebied van de Muziek Voor Ieder Kind. In dat geval kan de leerling op
schriftelijk verzoek, voorzien van een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente de lessen
beëindigen. De opzegging gaat dan in bij de eerstvolgende maand.

6. Strippenkaart

Voor volwassen leerlingen biedt Muziek Voor Ieder Kind de mogelijkheid een strippenkaart af te
nemen. Het aantal lessen per strippenkaart is 10. Hiervoor geldt dat leerlingen en docenten
flexibel zijn om de lessen af te spreken. De leerling kan de les 24 uur en langer van tevoren
kosteloos annuleren. Indien de leerling de les 24 uur of korter van tevoren annuleert komt de les
te vervallen en is er geen mogelijkheid deze les later te laten plaatsvinden en vindt er geen
restitutie plaats. De strippenkaart is één seizoen geldig. Indien lessen niet voor 1 juli van het
betreffende seizoen zijn gebruikt, dan komen ze te vervallen. Indien leerling de strippenkaart
afneemt tussen januari en juli, dan is deze geldig tot en met december van het betreffende
kalenderjaar.

7. Inhalen van gemiste lessen

Incidentele afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte van de cursist dient tijdig aan de eigen
docent(e) te worden gemeld en geeft geen aanleiding tot lesgeldrestitutie. Wanneer de docent in
een cursusjaar meer dan twee maal afwezig is door bijvoorbeeld verhindering of ziekte, heeft de
cursist recht op teruggave van lesgeld over de gemiste lessen vanaf de derde les. Van
afwezigheid wordt niet gesproken wanneer de docent heeft gezorgd voor vervanging of wanneer
de docent de lessen op een later tijdstip inhaalt.

8. Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden

Tijdens cursussen en evenementen kunnen er foto- en video-opnamen voor publicitaire
doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website of voor
brochures of flyers. Met de ondertekening van het inschrijfformulier wordt ervan uitgegaan dat
betalingsplichtige hiermee akkoord gaat. Het is mogelijk om schriftelijk bezwaar aan te tekenen
bij Muziek Voor Ieder Kind. Om dit kenbaar te maken kan een e-mail gestuurd worden naar
info@muziekvooriederkind.nl.

9. Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens neemt Muziek Voor Ieder Kind de
gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, op in een gegevensbestand. De
gegevens worden in de cursistenadministratie verwerkt voor de verwerking van de inschrijving.
Soms worden de gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwe informatie rondom cursussen
of aanvullende activiteiten. Om deze digitale informatie niet te ontvangen kan er een e-mail
gestuurd worden naar info@muziekvooriederkind.nl. Uiteraard verstrekt Muziek Voor Ieder
Kind geen gegevens aan derden.

10. Aansprakelijkheid

Muziek Voor Ieder Kind is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of
verkeerd gebruik van materialen. Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier
geeft betalingsplichtige aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

11. U-pas

Voor kinderen geldt een budget van €275,- dat te besteden is bij U-pas aanbieders, waaronder
ook Muziek Voor Ieder Kind valt. Als Muziek Voor Ieder Kind niet alle kosten kan declareren
omdat het budget van U-pashouder niet voldoende is, zal Muziek Voor Ieder Kind een deel van
de kosten declareren. Het deel dat niet gedeclareerd kan worden bij de U-pas, komt voor
rekening van betalingsplichtige.

12. Jeugdcultuurfonds

Bij de cursus ‘Pianoles in de wijk’, ‘Pianospeelklas’ en ‘Vioolspeelklas’ biedt het
Jeugdcultuurfonds subsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient het kind via de ouders
in het bezit te zijn van een geldige U-pas. Ouders, kinderen of cultuuraanbieders kunnen niet
zelf een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een
intermediair. Als betalingsplichtige onvoldoende inspanning (dit enkel ter beoordeling aan
Muziek Voor Ieder Kind) verricht om een intermediair een aanvraag te laten doen, komt het deel
van het bedrag dat normaal gesproken vergoed wordt door het Jeugdcultuurfonds voor rekening
van betalingsplichtige. Voor Pianoles in de wijk is dit bedrag maximaal €400,-.